Privacyverklaring De parketwacht

De ParketWacht, gevestigd aan de Tornado 7, 3454 RL DE MEERN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht nr. 30287324, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De ParketWacht, Tornado 7, 3454 RL DE MEERN www.parketwacht.nl +31(0)651665720.
F. Witkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van De ParketWacht. Hij is te bereiken via witkamp@parketwacht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De ParketWacht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via de site ParketWacht. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer dag / avond
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via witkamp@parketwacht.nl dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De ParketWacht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Voor het opmaken van rapportages betreffende beoordelingen parket-, laminaat-, kurk-, en pvc-vloeren
1) Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in een beoordeling of rapportage. 2) Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 1) Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 1) Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
4. Om diensten bij u af te leveren 1) Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming:

De ParketWacht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De ParketWacht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De ParketWacht bewaart uw persoonsgegevens 7 jaar zoals voorgeschreven staat in de wet. Dit is noodzakelijk omdat na een bepaalde tijd weer een beoordeling gewenst is vanwege problemen met de vloer. Eerdere rapportages/beoordelingen kunnen helpen bij het oplossen van het probleem.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij delen uw gegevens niet zoals al aangegeven in de dienstverleningsvoorwaarden van De ParketWacht. De ParketWacht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De ParketWacht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De ParketWacht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De ParketWacht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar witkamp@parketWacht.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De ParketWacht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De ParketWacht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelenom misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via witkamp@parketwacht.nl .