Werkwijze

1. Rapport
2. Onderzoek
3. Bemiddeling

Lees Verder>

Contact

Fred Witkamp
Tornado 7
3454 RL De Meern

T: 06 - 51 665 720 

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK Utrecht nr.: 30287324

Offerte aanvragen

Klik hier om direct een offerte aan te vragen.

Van: De ParketWacht, gevestigd en kantoorhoudende te 3544 SP Utrecht aan de Langerakbaan 425, hierna te noemen ParketWacht.


Klik hier om de Dienstverleningsvoorwaarden als pdf-bestand te downloaden. Heeft u nog geen Adobe Reader? Klik dan op onderstaande button om deze software gratis en veilig te installeren.

Get Adobe Reader

 

 

 


Artikel 1. Definities
• In deze dienstverleningsvoorwaarden wordt verstaan onder
ParketWacht: De ParketWacht;
Opdrachtgever: de wederpartij van De ParketWacht.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
• Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ParketWacht en een opdrachtgever waarop ParketWacht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
• De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ParketWacht, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
• Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd.
• De door ParketWacht gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. ParketWacht is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
• De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
• ParketWacht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
• Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ParketWacht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
• De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens , waarvan ParketWacht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ParketWacht worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ParketWacht zijn verstrekt, heeft ParketWacht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
• ParketWacht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ParketWacht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
• Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ParketWacht de uitvoering van die onderdelen die tot een een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
• De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
• Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ParketWacht derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
• Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen
• Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daarvan worden beinvloedt. ParketWacht zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
• Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiele en/of kwalitatieve conseqenties heeft, zal ParketWacht de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
• Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ParketWacht daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
• In afwijking van lid 3 zal ParketWacht geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijzigingen of aanvullingen het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
• Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
• Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt ParketWacht zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
• Alle door ParketWacht verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ParketWacht worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
• ParketWacht behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
• Beide partijen kunnen te alle tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

Artikel 10. Ontbinding van overeenkomst
• De vorderingen van ParketWacht op de opdrachtgever zijn onmiddelijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- Na het sluiten van de overeenkomst aan ParketWacht ter kennis gekomen omstandigheden geven ParketWacht goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
-Indien ParketWacht de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
• In de genoemde gevallen is ParketWacht bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van ParketWacht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachtermijnen
• De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na de uitvoering van de overeenkomst door ParketWacht te onderzoeken of ParketWacht de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden ParketWacht terstond schriftelijk ervan in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld verzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 8 dagen na de uitvoering.
• ParketWacht is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. In dat laatste geval zal ParketWacht slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze voorwaarden.
• De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in het eerste lid van dit artikel tijdig te doen.

Artikel 12. Honorarium
• Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 4 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 en 4 van dit artikel.
• Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. tenzij anders aangegeven.
• Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ParketWacht geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengkomen.
• Indien ParketWacht met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is ParketWacht niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. ParketWacht mag prijsstijgingen doorberekenen, indien ParketWacht kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. onderzoek.

Artikel 13. Betaling
• Betaling door particuliere opdrachtgevers dient contant te geschieden na afloop beoordeling en in de valuta waarin is gefactureerd.
• Betaling voor bedrijven en instellingen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door ParketWacht aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
• Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
• In geval van liquidatie, faillissement of surceance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van ParketWacht en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ParketWacht onmiddelijk opeisbaar zijn.
• Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten
• Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
• Indien ParketWacht aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien ParketWacht aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
• De aansprakelijkheid van ParketWacht, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
• Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ParketWacht beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• In afwijking van hetgeen hierboven vermeld in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
• De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ParketWacht of haar ondergeschikten.
• ParketWacht is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht
• Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
• ParketWacht heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ParketWacht haar verbintenis had moeten nakomen.
• Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ParketWacht opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ParketWacht niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
• Indien ParketWacht bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van ParketWacht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ParketWacht het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen ParketWacht en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Utrecht, 21 mei 2010